Algemene Voorwaarden

 

wolf-advocaten-haarlem

 

Algemene Voorwaarden Wolf Advocaten

 1. Wolf Advocaten is een samenwerkingsverband in de vorm van een coöperatie U.A., dus met uitzondering van iedere aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht met het doel advocaten bij de uitoefening van hun beroep en bedrijf te faciliteren. De coöperatie is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam Coöperatie Wolf Advocaten U.A. en wordt hierna aangeduid als “de coöperatie U.A.”. De leden van de coöperatie U.A. zijn naar Nederlands recht opgerichte rechtspersonen en natuurlijke personen. Leden kunnen advocaten in loondienst voor zich laten werken. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van “de coöperatie in de ruimste zin des woords” zijn daarmee, voor zover de context dit toelaat, bedoeld zowel de coöperatie Wolf Advocaten U.A. als de leden van deze coöperatie U.A. als de voor de coöperatie U.A. of voor de afzonderlijke leden van de coöperatie U.A. werkzame personen. Een lijst van de leden van de coöperatie U.A. wordt op verzoek toegezonden. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van de coöperatie U.A. in de ruimste zin des woords en ten behoeve van alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de coöperatie U.A. in de ruimste zin des woords zijn ingeschakeld, waaronder ook vroegere voor de coöperatie U.A. werkende (rechts)personen en vroegere leden van de coöperatie U.A., dit met inbegrip van hun eventuele erfgenamen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de afzonderlijke leden van de coöperatie U.A., oftewel de opdrachtnemer, en dus nooit door de coöperatie U.A. zelf. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van art. 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De coöperatie U.A. is derhalve nooit aansprakelijk voor eventuele schade van een opdrachtgever.
 3. Het staat de leden van de coöperatie U.A. vrij verleende opdrachten onder hun verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door hun aan te wijzen andere leden van de coöperatie U.A. en de, voor de coöperatie U.A. in de ruimste zin des woords werkzame personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht(en) door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.
 5. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de opdrachtnemer voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 6. De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer betrachten.
 7. Indien de uitvoering van een opdracht toch zou leiden tot enige aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende artikelen van deze algemene voorwaarden, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten ten behoeve van de opdrachtnemer, tot uitkering komt, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden.
 8. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer in verband met door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.
 9. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtnemer in de desbetreffende zaak gedeclareerde bedrag in het jaar waar in de fout is gemaakt, tot een maximum van € 10.000,–.
 10. De opdrachtnemer is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 11. Behalve voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, vrijwaart de opdrachtgever de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, de door de opdrachtnemer in verband daarmee te maken kosten inbegrepen die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 12. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor een tekortkoming van een derde is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen. Daarnaast geldt ook voor deze eventuele aansprakelijkheid dat indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 7 bedoelde verzekering plaatsvindt, iedere aansprakelijkheid beperkt is tot het door de opdrachtnemer in de desbetreffende zaak gedeclareerde bedrag in het jaar waarin de fout is gemaakt, tot een maximum van € 10.000,–.
 13. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een honorarium verschuldigd, dat wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door opdrachtnemer gehanteerde uurtarieven en opslag voor kantoorkosten en btw. De opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen.
 14. De door de opdrachtnemer verstuurde declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen c.q. vermeld (bijvoorbeeld bij spoedeisende zaken). Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien incassomaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die incasso voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd declaratiegeschillen ter incasso voor te leggen aan de Geschillencommisie Advocatuur.
 15. Indien een declaratie van opdrachtnemer niet, niet tijdig, of niet volledig door de opdrachtgever is voldaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt op te schorten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever/cliënt worden uitgevoerd.
 16. Naast het honorarium is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor kantoorkosten, btw en voor alle kosten verbonden aan het inschakelen van derden (kosten van deskundigen, deurwaarder, medische informatie, uittreksels GBA, griffiegelden, etc.). De kantoorkosten worden gefixeerd op een percentage van het honorarium. Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden bedragen de kantoorkosten 6% van het verschuldigde honorarium. De opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde vergoeding voor kantoorkosten periodiek te wijzigingen.
 17. Op de opdrachten aan de opdrachtnemer zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing; andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door de opdrachtnemer de schriftelijke gehele of gedeeltelijke terzijde stelling van deze algemene voorwaarden is bevestigd.
 18. Een procedure bij een Nederlandse of buitenlandse rechter, dan wel een procedure bij enig ander scheidsgerecht of arbitrage-commissie, wordt niet aanhangig gemaakt voordat de opdrachtgever het ter zake geldende vast recht (griffierecht), zo nodig te verhogen met deurwaarderskosten, heeft betaald aan de opdrachtnemer.
 19. Door de opdrachtnemer worden persoonsgegevens bijgehouden in een cliëntenadministratie. Deze administratie zal worden aangemeld bij de Registratiekamer in Den Haag. De administratie wordt uitsluitend gehouden op het vestigingsadres van de coöperatie U.A.. Op verzoek kan te zijner tijd inzage worden verkregen in het aanmeldingsformulier.
 20. De tekst van deze algemene voorwaarden is zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst bindend.
 21. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. Als bevoegde rechter is de rechtbank Noord-Holland in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien opdrachtnemer als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.
 22. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Noord Holland onder depotnummer: 5/2014 en zijn opgenomen op de website wolfadvocaten.nl.

 

Haarlem, 26 mei 2014