Financiële bijsluiter

FINANCIËLE BIJSLUITER WOLF ADVOCATEN

 1. Inleiding

Deze bijsluiter is bedoeld om de cliënten van Wolf Advocaten helderheid te geven over de kosten die verbonden zijn aan de rechtsbijstand van de advocaat en de risico’s die verbonden zijn aan procederen.

De bijsluiter gaat uit van algemene uitgangspunten. In individuele zaken kunnen afwijkingen en andere of meer risico’s mogelijk zijn.

 1. Honorering Wolf Advocaten

Wolf Advocaten hanteert drie wijzen van declareren:

 1. Betalend

Uurtarief
Uitgangspunt is het uurtarief voor de betreffende advocaat in de betreffende zaak.
De hoogte van dit tarief hangt af van de aard van de zaak, het financiële belang en de kennis en ervaring van de behandelend advocaat.
De uurtarieven variëren tussen de € 150,– en € 250,– per uur, exclusief btw. Het van toepassing zijnde uurtarief staat vermeld in de opdrachtbevestiging.

Kantoorkosten
Het uurtarief wordt verhoogd met 6% kantoorkosten. Dit is een in de advocatuur gebruikelijke opslag voor kopieerkosten, telefoonkosten e.d.

Declaratie
Wolf Advocaten declareert maandelijks of per aantal gewerkte uren. Dit wil niet zeggen dat ook het volledige honorarium of de volledige kosten tot dan worden doorbelast, want de advocaat kan honorarium of kosten niet, althans niet direct, in rekening brengen, bijvoorbeeld in afwachting van de afloop van een procedure. De betalingstermijn van de declaratie is 14 dagen. Als binnen deze termijn de declaratie niet is betaald, dan kan de advocaat wettelijke rente rekenen over de declaratie.

Voorschot

Van cliënten kan een voorschot worden gevraagd voor de te verrichten werkzaamheden. Dit voorschot kan gedurende de behandeling van de zaak blijven staan, dan wel geheel of gedeeltelijk met declaraties worden verrekend. Dit hangt af van de inschatting door de advocaat van de nog te verrichten werkzaamheden en te maken kosten.

 

 1. Toevoeging / gesubsidieerde rechtsbijstand /
  De kosten van rechtsbijstand voor particulieren kunnen grotendeels door de overheid worden betaald.

De Raad voor Rechtsbijstand beslist op de aanvraag voor een toevoeging en bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage. Een aanvraag bij de Raad wordt door de advocaat ingediend aan de hand van een inschatting dat de cliënt in aanmerking komt voor een toevoeging. De Raad kijkt naar het inkomen twee jaar terug (peiljaar). De cliënt heeft geen recht wanneer het verzamelinkomen hoger is dan € 26.000 (voor alleenstaanden) of € 36.800 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Doet de cliënt geen belastingaangifte, dan wordt er uitgegaan van het belastbare inkomen. Er is een eigen bijdrage verbonden aan de toevoeging en deze varieert aan de hand van het verzamelinkomen. Hoe hoger het inkomen in het peiljaar, hoe meer de cliënt zelf moet betalen. De eigen bijdrage is een eenmalige betaling per dossier. Als er meer dossiers in behandeling zijn, dan dient de cliënt meerdere keren een eigen bijdrage te betalen.

 

Diagnose en triage korting
Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft verzonden aan de advocaat en de Raad een toevoeging verleent, krijgt de cliënt een korting van         € 53,- op de eigen bijdrage. De cliënt kan voor een diagnosedocument contact opnemen met het Juridisch Loket (0900-8020) of langs gaan (voor adressen: zie de website: www.juridischloket.nl)

 

Vermogen
De cliënt heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation als het vermogen van twee jaar geleden meer was dan het zogenoemde heffingvrij vermogen. Voor 2014 is het heffingvrij vermogen € 21.139 (bij 65+ geldt een bijzonder extra heffingvrij vermogen van maximaal € 27.984).

Is uw inkomen of vermogen sterk gedaald?

De Raad kijkt in naar het inkomen en vermogen van twee jaar eerder. Maar als de cliënt in het huidige jaar opeens veel minder is gaan verdienen, kan de cliënt de Raad vragen om naar de situatie in het huidige jaar te kijken. Dit heet een ‘verzoek om peiljaarverlegging’. Een dergelijk verzoek dient tijdig te worden ingediend (binnen 6 weken na de eerste beslissing van de Raad). De cliënt kan hierbij hulp vragen van een medewerker van het Juridisch Loket.

 

Een toevoeging wordt altijd voorwaar-delijk afgegeven
Dit betekent dat de Raad achteraf, op basis van het in de zaak behaalde resultaat, beoordeelt of de cliënt in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Dat is het geval wanneer het resultaat hoger is dan de helft van het zogenaamde heffingsvrije vermogen (de helft van € 24.437 voor 2016). Dit betekent dus dat altijd de mogelijkheid bestaat dat achteraf de toevoeging wordt ingetrokken.

Wanneer dat geschiedt, zal het honorarium alsnog aan de cliënt in rekening worden gebracht op basis van het aantal aan de zaak bestede uren vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde tarief.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de websites www.rvr.org.

 1. Letselschadezaken

Voorstel letseladvo’s …. .

 

 1. Verschotten

Verschotten zijn de in het kader van de behandeling van de zaak door de advocaat te maken kosten anders dan honorarium en kantoorkosten. Dit zijn noodzakelijke kosten om te kunnen procederen

Te denken valt bijvoorbeeld aan:

–          Griffierecht;
–          Deurwaarderskosten;
–          Beslag-/kadasterkosten
–          Medische informatie.

Deze kosten worden zonder opslag aan de cliënt doorbelast. De griffierechten zijn beperkt indien er sprake is van een toevoeging.
In hoger beroep gelden voor het griffierecht weer andere tarieven. Voor de hoogte van alle griffierechten wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

 1. Proceskostenveroordeling

De verliezende partij wordt door de rechter meestal veroordeeld om de proceskosten van de winnende partij te betalen. Deze zogenaamde proceskostenveroordeling bestaat uit de door de winnende partij betaalde griffierechten vermeerderd met een deel van de advocaatkosten. Dit deel van de advocaatkosten wordt forfaitair vastgesteld en bedraagt doorgaans minder dan de helft van de werkelijk gemaakte kosten. In kantongerechtszaken is deze vergoeding doorgaans enkele honderden euro’s.

In bepaalde zaken, zoals familiezaken en deelgeschilprocedures, wordt vaak geheel geen proceskostenveroordeling toegekend.
De rechter is altijd vrij om te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten dient te betalen.

 1. Niet tijdig betalen

Wanneer de cliënt een declaratie niet tijdig betaalt, heeft Wolf Advocaten altijd het recht om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Besef dat in dat geval een procedure of rechten kunnen worden verloren. Wolf Advocaten aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

 1.  Niet eens met uw declaratie

Het kan gebeuren dat u het niet met een declaratie eens bent. U kunt dat opnemen met de behandelend advocaat, maar ook via de klachtenregelingen die er zijn bij Wolf Advocaten. U kunt hier meer over lezen in de Klachtenwijzer Wolf Advocaten.