Letselschade

Direct contact met de
letselschade advocaat?


Neem nu contact op

Stappenplan letschade

Fase 1 / 6

Advocaat onderzoekt uw rechtspositie en adviseert

Na het intakegesprek doet de advocaat juridisch en feitelijk onderzoek om te kunnen bepalen of de schade verhaald kan worden op de veroorzaker.

Het feitelijk onderzoek kan bestaan uit het verzamelen van diverse informatie, zoals

 • kentekeninformatie,
 • een rapport van de politie of de arbeidsinspectie,
 • getuigenverklaringen,
 • medische informatie,
 • productinformatie of
 • (technisch) onderzoek naar de toedracht.

Als al het nodige binnen is, maakt de advocaat een juridische beoordeling.
U krijgt advies.

Fase 2 / 6

Aansprakelijkstelling

De advocaat stuurt een brief aan de schadeveroorzaker of diens verzekeraar.

We richten ons op het krijgen van de erkenning van de aansprakelijkheid (of de toezegging dat de schade aan het slachtoffer wordt vergoed). De verzekeraar doet een eigen onderzoek. Daarna nemen zij een standpunt in.

Dit duurt gemiddeld:

 • 4 tot 8 weken voor verkeerszaken
 • 8 tot 12 weken bij arbeidsongevallen
 • 8 tot 16 weken bij medische fouten en de meeste andere zaken.

Soms hebben partijen al het idee dat er wel enige vergoedingsplicht bestaat. Dan kan er alvast worden begonnen met de schaderegeling. Dat gebeurt soms ook in een noodsituatie. Zo kunnen cliënten al wat schade vergoed krijgen voordat de aansprakelijkheidsvraag definitief is beantwoord.

Fase 3 / 6

Schaderegeling

Deze fase kent verschillende onderdelen.

In de tijd kort na het ongeluk, ligt de focus van de cliënt op het herstel. Aan ons kunt u uw vragen kwijt over welke kosten wel of niet vergoed worden. Denk daarbij aan uw eigen onkosten, maar soms ook kosten die anderen voor u maken.Ook komt hulp van derden soms in aanmerking voor een tegemoetkoming. Dit deel duurt vaak 3 tot 6 maanden.

Als het weer iets beter gaat, komt de werkhervatting in beeld. Dit levert ook vaak juridische vragen op, zoals hoe te handelen bij een verschil van mening met de werkgever of de bedrijfsarts, hoe zit het met mijn contract en met de betaling van het loon, wanneer wordt besloten tot omscholing en hoe pak je dat aan, wat als de eigen werkgever geen aangepast werk kan bieden enz.

Soms is het nodig deskundigen in te schakelen, zoals een arbeidsdeskundige of een ergonoom, om dit deel soepeler te laten verlopen.

Deze fase is afgerond als een “stabiele eindsituatie” is ontstaan, dat wil zeggen dat er medisch geen verandering meer verwacht wordt en ook qua werk, wonen en financiën geen grote veranderingen meer worden verwacht. Dat kan lang duren, afhankelijk van de ernst en impact van het letsel. Denk daarbij aan een half jaar tot 2 jaar.

Bij omscholing of andere ernstige omstandigheden kan dit langer duren. De verzekeraar doet een eigen onderzoek. Daarna nemen zij een standpunt in.

Dit duurt gemiddeld:

 • 4 tot 8 weken voor verkeerszaken
 • 8 tot 12 weken bij arbeidsongevallen
 • 8 tot 16 weken bij medische fouten en de meeste andere zaken.

Soms hebben partijen al het idee dat er wel enige vergoedingsplicht bestaat. Dan kan er alvast worden begonnen met de schaderegeling. Dat gebeurt soms ook in een noodsituatie.

Zo kunnen cliënten al wat schade vergoed krijgen voordat de aansprakelijkheidsvraag definitief is beantwoord.

Fase 4 / 6

Voorbereiding eindregeling

De stabiele eindsituatie wordt vastgesteld.

Een “medische expertise” (onderzoek door een onafhankelijke medisch specialist) levert het bewijs van de blijvende beperkingen.

De deskundige zal ook aangeven wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Soms zijn meerdere expertises nodig, door verschillende deskundigen. Daarna wordt bekeken welk inkomen cliënt zou hebben verdiend als het ongeluk niet was gebeurd. Dit wordt vergeleken met het inkomen dat de cliënt na het ongeluk daadwerkelijk heeft verdiend. Ook schatten we in hoeveel betrokkene in de toekomst zal verdienen. Het verschil tussen beide inkomenssituaties, is de schade. Voor het berekenen van de schade is vaak een gespecialiseerd rekenbureau nodig, vooral als pensioenschade een grote rol speelt. Dit traject wordt zoveel mogelijk in overleg gedaan met de aansprakelijke partij, maar dat lukt niet altijd. Door de wachttijden bij de deskundigen en de tijd die het kost om de vordering uit te werken, kan deze fase zo maar een half jaar duren.

Bovendien wordt regelmatig al een medische expertise gedaan tijdens fase 3. In dat geval duurt fase 4 aanmerkelijk korter.

Fase 5 / 6

De eindregeling

In deze fase wordt met de tegenpartij onderhandeld over de manier waarop de zaak wordt beëindigd en hoeveel schade wordt vergoed. De regeling kan definitief zijn en alle schade omvatten, inclusief de toekomstige schade. Soms wordt er echter ook voor gekozen een deel van de schade later te regelen, open te laten of hiervoor een speciale clausule op te nemen.

Als partijen een regeling treffen, wordt die meestal vastgelegd in een vaststellings­overeenkomst. Hiermee komt een definitief einde aan de zaak (tenzij er clausules zijn opgenomen). Als de schade later hoger blijkt te zijn dan verwacht, kan die extra schade niet meer worden geclaimd. Dat is ook de reden dat het voortraject zorgvuldig moet verlopen.

Na het ondertekenen van de overeenkomst vindt de uitbetaling plaats van het eindbedrag, meestal binnen 3 weken na ondertekening.

Fase 6 / 6

De gerechtelijke procedure

In een klein deel van de gevallen lukt het niet om een regeling met de aansprakelijke partij te treffen. In dat geval kunt u voor kiezen om naar de rechter te gaan. Er zijn verschillende procedures mogelijk. Het voert te ver om die allemaal hier te beschrijven. U ontvangt daarover informatie van uw advocaat als de situatie zich voordoet. De duur en de kosten van de procedure zijn van diverse factoren afhankelijk, zoals welke rechtsvraag moet worden beantwoord en of het nodig is een deskundige te benoemen of getuigen te horen.

Overlapping
Zoals al aangegeven, lopen regelmatig meerdere fases tegelijk. Daardoor is het gelukkig niet zo dat alle letselschadezaken vele jaren duren. Wij vinden echter zorgvuldigheid en zekerheid belangrijker dan snelheid. Uw wens vormt voor ons een belangrijke leidraad.

In alle fases mogelijk: de rechter
In alle fases kunnen geschillen met de aansprakelijke partij ontstaan. In alle fases is het mogelijk om de rechter te hulp te roepen. In fase 1 t/m 3 zullen het “deelgeschil”, het “voorlopig deskundigenbericht” en het “voorlopig getuigenverhoor” het meest voorkomen. Wij geven daarover korte informatie.

 • deelgeschil

Een deelgeschil is een verzoek aan de rechtbank om over een belangrijk onderwerp in het onderhandelingsproces een beslissing te nemen. De bedoeling is dat een blokkade wordt weggenomen, zodat partijen verder kunnen onderhandelen. De procedure duurt slechts ca. 4 maanden.

De bewijzen moeten wel duidelijk zijn, want het is niet de bedoeling dat in deze snelle  procedure getuigen of deskundigen worden gehoord. Lang niet elke vraag kan daardoor in een deelgeschil worden beslist. Er is nauwelijks risico dat de cliënt met de kosten van deze procedure wordt belast. Dat maakt het deelgeschil een belangrijk middel in de “strijd” tegen de machtige verzekeraars.

 • Voorlopig deskundigenbericht

Een voorlopig deskundigenbericht is een gerechtelijke procedure, waarin de rechtbank een deskundige vraagt te adviseren, nog voordat een echte claimprocedure is gestart. De bedoeling is dat partijen aan de hand van het deskundigenrapport kunnen inschatten of hun zaak kans van slagen heeft.

De rechtbank benoemt de deskundige op verzoek van één van de partijen. Het onderzoek vindt meestal schriftelijk plaats. De partijen mogen aangeven welke vragen zij gesteld willen zien, maar de rechter bepaalt uiteindelijk welke vragen worden gesteld. De deskundige kan daarna ook nog op zitting worden gehoord.


Neem nu contact op